Політика конфідеційності

Справжня Політика конфіденційності, далі – Політика, діє відносно обробки персональних даних, які може отримати “Edel Weiss” – Салон меблів та каменю від фізичних осіб (суб’єктів персональних даних), на підставі Конституції України та Закону України “Про захист персональних даних” від 01. 06.06.2010 р. №2297-VI (далі – Закон), а також Генерального регламенту про захист даних (ЄС) 2016/679 від 27.04.2016 р. (EU General Data Protection Regulation, далі – GDPR) та іншого застосовного Європейського законодавства про захист даних, спільно іменоване далі – Законодавство.

Ця Політика конфіденційності розроблена, щоб розповісти Вам:

 • що таке персональні дані;
 • які Ваші персональні дані ми збираємо;
 • як і чому ми використовуємо їх;
 • кому ми передаємо Ваші персональні дані;
 • як ми захищаємо конфіденційність Ваших персональних даних;
 • як з нами зв’язатися і до кого звернутися, якщо у Вас виникнуть питання щодо обробки Ваших персональних даних.

Ми обробляємо Ваші персональні дані тільки в разі, якщо виконано одну з умов, зазначених у статті 6 GDPR, зокрема, але не виключно:

 • Ви дали згоду на обробку Ваших персональних даних;
 • обробка необхідна з метою надання Вам послуг;
 • таке опрацювання вимагається законодавством країн, в якому Ви перебуваєте.

Ми дійсно серйозно ставимося до безпеки персональних даних наших клієнтів, потенційних клієнтів та інших осіб, які звернулися до нас, тому прагнемо захищати конфіденційність Ваших персональних даних. Адміністрація зобов’язується вжити всіх необхідних заходів для запобігання зловживання Вашими персональними даними, які стають нам відомі. Ми оброблятимемо Ваші персональні дані в суворій відповідності з вимогами застосовного Законодавства та виключно за наявності законних підстав на таку обробку.

Ви не зобов’язані надавати нам персональні дані, але без певної інформації про Вас ми не зможемо надати Вам деякі наші послуги. У разі, якщо ми контролюємо способи збору Ваших персональних даних і визначаємо мету, для яких ці персональні дані використовуються, Адміністрація є “контролером персональних даних” для цілей GDPR та іншого застосовного європейського законодавства про захист даних, а також “володільцем персональних даних” у розумінні Закону.

1. Терміни та визначення

Персональні дані – відомості або сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована (Користувач);

Суб’єкт персональних даних – це фізична особа, до якої відносяться персональні дані і яку за цими персональними даними можна ідентифікувати, або яку вже ідентифіковано;

Адміністрація сайту (Адміністрація, а також далі за текстом ми, нами, нас, нам) – “Edel Weiss” Салон меблів і каменю, адреса:, Україна, м. Миколаїв, пр. Центральний 184, “Салон Меблів і Каменю Edel Weiss”.

Обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання та поширення (розповсюдження, реалізація, передання), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем;

Поширення персональних даних – дії з передачі відомостей про фізичну особу за згодою суб’єкта персональних даних;

Використання персональних даних – будь-які дії Адміністрації щодо обробки цих даних, дії щодо їх захисту, а також дії з надання часткового або повного права обробки персональних даних іншим суб’єктам відносин, пов’язаних з персональними даними, що здійснюються за згодою суб’єктів персональних даних або відповідно до законодавства України;

Знеособлення персональних даних – вилучення відомостей, які дають змогу прямо чи опосередковано ідентифікувати особу;

Політика – справжня Політика конфіденційності, розташована за адресою https://stroy.emramor.com.ua/ua/privacy-policy/ ;

Контролер персональних даних – це фізична або юридична особа, яка визначає цілі та засоби для обробки персональних даних і несе головну відповідальність за їх обробку. Контролер персональних даних є “володільцем персональних даних” у термінології українського законодавства. У межах цієї Політики Контролером персональних даних є “Edel Weiss” – Салон меблів та каменю;

Процесор персональних даних – це фізична або юридична особа, яка на підставі інструкцій (вказівок, розпоряджень) контролера обробляє персональні дані для контролера. Процесор персональних даних є “розпорядником персональних даних” у термінології українського законодавства;

2. Загальні положення

2.1 Політика застосовується щодо всіх Ваших персональних даних, які можуть бути отримані Нами в процесі використання Вами нашого сайту. Ця Політика поширюється на персональні дані, отримані як до, так і після введення в дію цієї Політики.

2.2 Мета Політики полягає у доведенні до Вас необхідної інформації, що дає змогу оцінити, які персональні дані та з якими цілями ми обробляємо, методи їхньої обробки та забезпечення безпеки.

2.3 При використанні сайту, Ви, повідомивши Адміністрації свої персональні дані, в тому числі за допомогою третіх осіб, визнаєте свою згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до цієї Політики.

2.4 У разі незгоди з умовами цієї Політики, Ви зобов’язані припинити використовувати сайт.

2.5 Згода на обробку персональних даних може бути відкликана суб’єктом персональних даних. У разі відкликання суб’єктом персональних даних згоди на обробку персональних даних, Адміністрація має право продовжити обробку персональних даних без згоди суб’єкта персональних даних за наявності підстав, зазначених у Законодавстві.

2.6 Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем, не має можливості оцінювати його дієздатність. Однак Адміністрація виходить з того, що Користувач діє сумлінно, обачно, надає достовірні та достатні персональні дані і докладає всіх необхідних зусиль до підтримки таких даних в актуальному стані, і не порушує права третіх осіб.

2.7 Погоджуючись з умовами цієї Політики, Ви підтверджуєте, що в момент збору персональних даних Ви повідомлені про осіб, яким передаються персональні дані, зміст і цілі збору персональних даних. Ви підтверджуєте (гарантуєте), що персональні дані, які передані нам на обробку, передані за згодою володільців персональних даних та в рамках Законодавства.

2.8 Адміністрація, отримавши персональні дані від Користувача, не приймає на себе зобов’язання щодо інформування суб’єктів (їхніх представників), персональні дані яких їй передано, про початок обробки персональних даних, оскільки обов’язок здійснити відповідне інформування, при укладенні договору із суб’єктом персональних даних та/або при отриманні згоди на таку передачу, несе Користувач, який передав персональні дані.

2.9 Обробка Ваших персональних даних здійснюється відповідно до вимог Закону. Обробка персональних даних осіб, які перебувають на території ЄС або є громадянами ЄС, регулюється, зокрема, Генеральним регламентом про захист даних ЄС 2016/679 (далі – “GDPR”). Також законодавство інших країн, може встановлювати додаткові вимоги.

2.10. Ця Політика діє відносно всієї інформації, яку Адміністрація може отримати про Користувача під час використання ним сайту, а також під час виконання Адміністрацією будь-яких угод і договорів з Користувачем.

2.11. Ця Політика є внутрішнім документом Адміністрації.

2.12. Контролер персональних даних звільняється від відповідальності за наслідки, що настали у зв’язку з обробкою ним персональних даних, у разі якщо він не несе відповідальності за подію, що спричинила настання таких наслідків.

Ви також погоджуєтеся з тим, що Власник персональних даних має право надавати доступ і передавати Ваші персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень, винятково, якщо при цьому не змінюється мета їхньої обробки і тільки у випадках, передбачених цією Політикою конфіденційності та/або законодавством України.

Ніхто віком до 18 років не повинен надавати нам персональну інформацію через Онлайн-сервіс. Ми не збираємо цілеспрямовано персональну інформацію осіб молодше 18 років. Батьки та опікуни повинні постійно контролювати пов’язану з цим діяльність своїх дітей.

3. Склад персональних даних

3.1. Адміністрація для здійснення своєї діяльності та для виконання своїх зобов’язань обробляє персональні дані Користувача, надані ним під час заповнення контактних форм на сайті https://stroy.emramor.com.ua/

3.2 До персональних даних Користувача належать: прізвище, ім’я, по батькові, адреса електронної пошти, номер мобільного телефону.

Ми просимо Вас повідомляти лише ті персональні дані, які необхідні для надання обраної Вами послуги, отримання інформаційної розсилки або відповіді на Ваш спеціальний запит/претензію.

3.3 Адміністрація має право встановлювати вимоги до складу персональних даних, які повинні обов’язково надаватися при використанні сайту. Якщо певна інформація не зазначена Адміністрацією як обов’язкова, її надання або розкриття здійснюється Користувачем на власний розсуд.

3.4 Дані, що автоматично передаються Адміністрації під час використання Сайту Користувачем за допомогою встановленого на пристрої програмного забезпечення: IP-адреса, інформація про браузер та вид операційної системи пристрою, технічні характеристики обладнання та програмного забезпечення, дата та час доступу до онлайн-сервісу.

4. Основания и цель обработки персональных данных

4.1 Підставами для обробки персональних даних є:

1) згода суб’єкта персональних даних на обробку його персональних даних Адміністрацією;

2) укладення та виконання договору, однією із сторін якого є суб’єкт персональних даних або який укладено на користь суб’єкта персональних даних, або для здійснення заходів, що передують укладенню договору на вимогу суб’єкта персональних даних;

3) необхідність виконання Адміністрацією вимог передбачених Законодавством.

4.2 Метою обробки персональних даних є:

 • здійснення покладених на Адміністрацію функцій відповідно до законодавства України та GDPR;
 • збору, зберігання та обробки персональних даних, отриманих на сайті в рамках Закону та GDPR;
 • для надсилання Користувачеві комерційних (маркетингових) повідомлень, що містять додаткову інформацію про послуги, актуальні акції та спеціальні пропозиції, що стосуються послуг, які надаються Адміністрацією за допомогою онлайн-сервісу.
 • ідентифікація суб’єкта персональних даних при використанні сайту;
 • зв’язок із суб’єктом персональних даних у разі потреби, зокрема, надсилання пропозицій, інформаційних матеріалів, повідомлень, інформації та запитів, реклами, а також обробка запитів суб’єкта персональних даних;
 • поліпшення якості сайту, зручності його використання, розробка нових функціональних можливостей і поліпшення якості обслуговування;
 • виконання Адміністрацією договірних та інших зобов’язань перед Користувачем за угодами, укладеними між Адміністрацією і Користувачем або третіми особами в інтересах Користувача.

5. Основні принципи обробки персональних даних

5.1 Обробка персональних даних Адміністрацією здійснюється на основі принципів:

5.1.1. Законності цілей і способів обробки персональних даних;

5.1.2 Сумлінності Адміністрації, як володільця персональних даних, досягається шляхом виконання вимог законодавства України щодо обробки персональних даних;

5.1.3. Досягнення конкретних, заздалегідь визначених цілей обробки персональних даних;

5.1.4. відповідності цілей обробки персональних даних цілям, заздалегідь визначеним і заявленим під час збирання персональних даних;

5.1.5. Відповідності переліку та обсягу оброблюваних персональних даних, а також способів обробки персональних даних заявленим цілям обробки;

5.1.6 Достовірність персональних даних, їх достатність для цілей обробки, неприпустимість обробки персональних даних, надлишкових по відношенню до цілей обробки персональних даних;

5.1.7. Забезпечення під час обробки персональних даних точності персональних даних, їхньої достатності, а в необхідних випадках і актуальності по відношенню до цілей обробки персональних даних.

5.1.8 Неприпустимість об’єднання баз даних, що містять персональні дані, обробка яких здійснюється з цілями несумісними між собою;

5.1.9. Зберігання персональних даних у формі, що дає змогу визначити суб’єкта персональних даних, не довше, ніж цього вимагають цілі їх обробки.

5.1.10 Оброблювані персональні дані підлягають знищенню або знеособлення по досягненню цілей обробки або в разі втрати необхідності в досягненні цих цілей, якщо інше не передбачено законодавством України та GDPR.

5.1.11. Ми також повинні враховувати періоди, для яких нам, можливо, буде потрібно зберегти Ваші персональні дані для виконання наших юридичних зобов’язань перед Вами або контролюючими органами.

5.1.12 Ми можемо з плином часу мінімізувати Ваші персональні дані, які ми використовуємо, або навіть можемо зробити Ваші дані анонімними, щоб вони більше не могли бути пов’язані з Вами особисто. У цьому випадку ми зможемо використовувати цю інформацію зі статистичною або іншою метою без подальшого повідомлення Вас, оскільки така інформація перестає бути персональними даними.

5.2 Обробка персональних даних здійснюється Адміністрацією в статистичних або інших дослідницьких цілях за умови обов’язкового знеособлення персональних даних.

5.3 Адміністрація не здійснює обробку персональних даних, що стосуються расового або етнічного походження, політичних, релігійних або світоглядних переконань, членства в політичних партіях і професійних спілках, засудження до кримінального покарання, а також даних, що стосуються здоров’я, статевого життя, біометричних і генетичних даних.

5.4 Обробка персональних даних здійснюється з дотриманням умов, визначених законодавством України та GDPR.

6. Сроки обработки персональных данных

6.1 Терміни обробки персональних даних визначаються виходячи з цілей обробки, але не довше ніж це визначено Законодавством.

6.2 Персональні дані, строк обробки (зберігання) яких закінчився, мають бути знищені або знеособлені, якщо інше не передбачено Законом. Зберігання персональних даних здійснюється у формі, що дає змогу визначити суб’єкта персональних даних, не довше, ніж цього вимагають цілі обробки персональних даних, якщо строк зберігання персональних даних не встановлено Законом. Оброблювані персональні дані підлягають знищенню або знеособленню після досягнення цілей обробки або в разі втрати необхідності в досягненні цих цілей, якщо інше не передбачено Законом. Ми також повинні враховувати періоди, для яких нам, можливо, буде потрібно зберегти Ваші персональні дані для виконання наших юридичних зобов’язань перед Вами або контролюючими органами (відповідно до Регламенту ЄС 261/2004).

6.3 Ми можемо з плином часу мінімізувати Ваші персональні дані, які ми використовуємо, або навіть можемо зробити Ваші дані анонімними, щоб вони більше не могли бути пов’язані з Вами особисто. У цьому випадку ми зможемо використовувати цю інформацію без подальшого інформування Вас.

7. Коло осіб, допущених до обробки персональних даних з боку Адміністрації

7.1 Для досягнення цілей цієї Політики до обробки персональних даних допущені тільки ті співробітники Адміністрації, на яких покладено такий обов’язок відповідно до їхніх службових (трудових) обов’язків. Доступ інших співробітників може бути надано виключно в передбачених Законом випадках. Адміністрація гарантує від своїх співробітників дотримання конфіденційності та забезпечення безпеки персональних даних під час їх обробки.

7.2 Представники органів державної влади (зокрема, контролюючих, наглядових, правоохоронних та інших органів), отримують доступ до персональних даних, які обробляються Адміністрацією, в обсязі та порядку, визначеному Законодавством.

8. Реалізація захисту персональних даних

8.1 Діяльність Адміністрації з обробки персональних даних в інформаційних системах нерозривно пов’язана із захистом Адміністрацією конфіденційності отриманої інформації, якщо це не суперечить чинному законодавству.

8.2 Система захисту персональних даних включає в себе організаційні та (або) технічні заходи, визначені з урахуванням актуальних загроз безпеці персональних даних та інформаційних технологій, що використовуються в інформаційних системах. Адміністрація здійснює оновлення цих заходів з появою нових технологій у разі потреби.

8.3 Обмін персональними даними під час їх обробки в інформаційних системах здійснюється каналами зв’язку, захищеними технічними засобами захисту інформації.

8.4 При обробці персональних даних в інформаційних системах Адміністрацією забезпечуються:

 • проведення заходів, спрямованих на запобігання несанкціонованому доступу до персональних даних та (або) передача їх особам, які не мають права доступу до такої інформації;
 • своєчасне виявлення фактів несанкціонованого доступу до персональних даних;
 • недопущення впливу на технічні засоби автоматизованої обробки персональних даних, внаслідок якого може бути порушено їх функціонування;
 • можливість негайного відновлення персональних даних, модифікованих і знищених унаслідок несанкціонованого доступу до них;
 • постійний контроль рівня захищеності персональних даних.

8.5 Щодо персональної інформації зберігається конфіденційність, за винятком випадків, коли технологія онлайн-сервісу або налаштування використовуваного Користувачем програмного забезпечення передбачають відкритий обмін інформацією з іншими Користувачами онлайн-сервісу або з будь-якими користувачами мережі Інтернет.

8.6 Адміністрація реалізує такі вимоги законодавства України в галузі персональних даних:

 • вимоги конфіденційності персональних даних;
 • вимоги про забезпечення реалізації суб’єктом персональних даних своїх прав;
 • вимоги щодо забезпечення точності персональних даних, а в необхідних випадках і актуальність по відношенню до цілей обробки персональних даних (із вжиттям (забезпеченням вжиття) заходів щодо видалення або уточнення неповних чи неточних даних);
 • вимоги до захисту персональних даних від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, надання, поширення персональних даних, а також від інших неправомірних дій щодо персональних даних;
 • інші вимоги Закону.

8.7 Відповідно до Закону Адміністрація самостійно визначає склад і перелік заходів, необхідних і достатніх для забезпечення виконання обов’язків, передбачених законодавством у сфері персональних даних, від несанкціонованої або незаконної обробки та від ненавмисної втрати, знищення або пошкодження.

Адміністрація дотримується принципу мінімізації персональних даних. Ми обробляємо тільки ту інформацію про Вас, яка нам необхідна, або інформацію, яку Ви за своєю згодою надасте понад межі необхідної обробки. Крім цього, ми налаштували всі інтерфейси Онлайн-сервісу та додатку для надання послуг так, щоб дотримувалася максимально можлива конфіденційність, налаштування якої можна відкоригувати на власний розсуд. Під час передачі персональних даних державним органам ми завжди використовуємо найбільш безпечні та перевірені шляхи передачі таких даних.

8.8 Cookies та інші технології відстеження.

Cookies – це невеликі текстові файли, які зберігають сайти на комп’ютері або мобільних пристроях у момент, коли Ви починаєте їх використовувати. Таким чином, сайт на певний час пам’ятатиме Ваші переваги та дії, які Ви виконали, зокрема для того, щоб Вам не потрібно було повторно вводити ці дані. Наші файли cookies самі по собі не ідентифікують окремого користувача, а ідентифікують лише комп’ютер або мобільний пристрій, яким Ви користуєтеся.

Cookies та інші технології відстеження в нашому онлайн-сервісі можуть використовуватися різними способами, наприклад, з метою експлуатації онлайн-сервісу, аналізу відвідуваності або в рекламних цілях. Cookies та інші технології відстеження ми використовуємо, зокрема, для підвищення якості та ефективності наших послуг.

Для отримання додаткової інформації про те, що таке cookies, як вони працюють, як ними керувати або як їх видалити, перейдіть на www.allaboutcookies.org.

Повідомляємо Вам, що Ви можете в налаштуваннях деяких інтернет-браузерів можна налаштувати заборону cookies та інших технологій відстеження. При цьому Ви повинні розуміти, що якщо Ви відключите деякі файли cookies, функціональність онлайн-сервісу може бути обмежена і Ви не зможете використовувати всі його переваги, а також можлива некоректна робота деяких сторінок.

9. Права суб’єкта персональних даних

9.1 Права суб’єктів персональних даних відповідно до законодавства України:

9.1.1. знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим особам, крім випадків, встановлених Законом.

9.1.2 Отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, включаючи інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані.

9.1.3. На доступ до своїх персональних даних.

9.1.4 Отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених Законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, і які саме.

9.1.5. Пред’являти вмотивовану вимогу до Адміністрації про заперечення щодо обробки своїх персональних даних.

9.1.6. Пред’являти вмотивовану вимогу про зміну або знищення своїх персональних даних, якщо дані обробляються незаконно або є недостовірними.

9.1.7 На захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з навмисним приховуванням, ненаданням або несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними або ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи.

9.1.8 Звертатися зі скаргами на обробку своїх персональних даних до Адміністрації, до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду.

9.1.9. Застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.

9.1.10. Вносити застереження про обмеження права на обробку своїх персональних даних при наданні згоди.

9.1.11. Відкликати згоду на обробку персональних даних.

9.1.12. Ознайомитися з механізмом автоматичної обробки персональних даних.

9.1.13. На захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

9.1.14. Адміністрація має право доручити обробку персональних даних третій особі за згодою суб’єкта персональних даних, якщо інше не передбачено законодавством України, на підставі укладеного з третьою особою договору, умовою якого є дотримання конфіденційності та нерозголошення персональних даних.

9.1.15 Представники органів державної влади (зокрема, контролюючих, наглядових, правоохоронних та інших органів), отримують доступ до персональних даних, що обробляються в Адміністрації, в обсязі та порядку, визначеному законодавством України.

9.2. Інші права суб’єктів персональних даних відповідно до GDPR:

Окрім українського законодавства щодо захисту персональних даних, Адміністрація уважно ставиться до забезпечення Ваших прав, встановлених GDPR.

9.2.1 Право на інформацію.

Ми готові надавати суб’єктам даних інформацію про те, які з їхніх персональних даних ми обробляємо.

Якщо у Вас буде бажання дізнатися, які Ваші персональні дані ми обробляємо, Ви зможете зробити запит на цю інформацію в будь-який час, у тому числі, шляхом звернення до Адміністрації. Перелік даних, які ми повинні Вам надати, Ви можете знайти у статтях 13 та 14 GDPR. При цьому, під час звернення Ви маєте повідомити нам свої конкретні вимоги, щоб ми могли на законних підставах розглянути Ваш запит і дати відповідь.

Зверніть увагу, що в разі, якщо ми не зможемо засвідчити Вашу особу шляхом обміну електронними повідомленнями або під час Вашого звернення телефоном, або в разі обґрунтованих сумнівів щодо Вашої особи, ми можемо попросити Вас надати документ, що засвідчує особу, зокрема й шляхом особистого з’явлення за адресою місця знаходження Адміністрації. Тільки таким чином ми зможемо уникнути розголосу Ваших персональних даних особі, яка може видавати себе за Вас.

Ми опрацюємо запити в найкоротші строки, але водночас просимо пам’ятати, що надання повної та законної відповіді щодо персональних даних – це складний процес, який може тривати до місяця.

9.2.2. Право на виправлення даних у Вас.

Якщо Ви виявите, що деякі персональні дані, які ми обробляємо про Вас, є неправильними або застарілими, будь ласка, повідомте нам про це. У цьому випадку ми можемо попросити Вас НАДАТИ документ, що засвідчує особу, в тому числі шляхом особистої явки за адресою місця знаходження Адміністрації.

Якщо Ви хочете виправити персональні дані, які обробляються нами, Ви можете провести коригування самостійно, виконавши вхід у свій особистий кабінет в онлайн-сервісі або зв’язавшись з Адміністрацією.

У Деяких випадках ми НЕ зможемо змінити Ваші персональні дані. Зокрема, таким випадком може бути, коли Ваші персональні дані вже були використані в процесі виконання договору та/або вони містяться в податковому документі, що був оформлений відповідно до Податкового законодавства.

9.2.3. Відкликання згоди на обробку персональних даних та право на забуття

У разі, якщо Адміністрація обробляє Ваші персональні дані на підставі згоди на обробку персональних даних (зокрема, з метою здійснення маркетингових/рекламних розсилок), подальшу обробку можна в будь-який час припинити. Достатньо відкликати згоду на таку обробку.

Ви також можете використати своє право на забуття. У випадках, передбачених у ст.17 GDPR, Адміністрація знищить Ваші персональні дані, які обробляє, за винятком персональних даних, які ми зобов’язані будемо зберегти відповідно до вимог законодавства.

Так само і в цьому випадку, з метою безпеки, Адміністрація може попросити Вас надати документ, що засвідчує особу, в тому числі, безпосередньо за адресою місця знаходження Адміністрації.

10. Місце зберігання персональних даних

Адміністрація має велику базу персональних даних. Для забезпечення їх безпеки ми використовуємо послуги компанії ТОВ “ХОСТПРО ЛАБ”.

11. Зміна політики конфіденційності

11.1 Справжня Політика може бути змінена або припинена Адміністрацією в односторонньому порядку без попереднього повідомлення Користувачів, зокрема, якщо цього вимагає чинне законодавство. Нова редакція Політики набуває чинності з моменту її розміщення в онлайн-сервісі, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики. Тому ми просимо Вас відвідувати https://stroy.emramor.com.ua/, щоб переконатися в тому, що Ви володієте актуальною інформацією.

12. До кого Ви можете звернутися для захисту Ваших персональних даних

12.1 Якщо у Вас виникнуть запитання, зауваження, скарги або побажання щодо захисту та обробки персональних даних, Ви можете звертатися за E-mail: edelweiss@emramor.com.ua.

Обов’язково вказуйте в усій кореспонденції свої ім’я, прізвище, адресу електронної пошти, а також детальні запитання, зауваження, скарги чи вимоги.

12.2 Адміністративний орган із захисту персональних даних в Україні – це Управління з питань захисту персональних даних Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Ви можете звертатися до нього зі скаргами або пропозиціями, якщо вважаєте, що порушено Ваші права у зв’язку з обробкою персональних даних.